Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

O nas

Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa aktywnie działa na rynku wydawniczym od 1946 roku, czyli niemal od powstania Instytutu. Początkowo współpracowało z Wydawnictwem „Śląsk”, a od 1971 roku – po uzyskaniu pełnych praw wydawniczych – funkcjonuje jako samodzielne wydawnictwo.

Specjalizujemy się w wydawaniu książek technicznych o tematyce szeroko pojętego górnictwa, w tym o zagrożeniach naturalnych występujących w kopalniach węgla kamiennego (tąpania, zagrożenie metanowe, pożarowe, radiacyjne, sejsmologiczne, pyłowe, klimatyczne), bezpieczeństwie pracy, mechanizacji robót górniczych, a także z zakresu geologii, geofizyki, ochrony środowiska na terenach objętych działalnością przemysłową, zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, czystych technologii węglowych, a także poświęconych społecznym aspektom działalności górniczej.

Wydajemy również recenzowane czasopismo naukowe Journal of Sustainable Mining

Procedura Recenzji Naukowej

1. Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy wyznacza recenzentów opracowań złożonych do wydania w wydawnictwie Głównego Instytutu Górnictwa.
2. Recenzentami zostają specjaliści z zakresu tematyki, której dotyczy opracowanie.
3. Na życzenie recenzenta, przed podjęciem przez niego decyzji, redakcja może przekazać streszczenie i spis treści opracowania.
4. Recenzent powinien zadeklarować, że nie istnieje konflikt interesów dotyczący badań autora, samego autora lub instytucji finansującej badania.
5. Recenzent opracowuje recenzję, posługując się specjalnym formularzem.
6. Wydawnictwo i recenzenci w swoich poczynaniach kierują się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Dobrych praktykach w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Zasady Etyki Publikacyjnej

ZASADY DOTYCZĄCE REDAKCJI
1. Działalność wydawnicza Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) realizowana jest zgodnie z Procedurą i Instrukcjami, wdrożonego w GIG Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo.
2. Powołany przez Dyrektora GIG Komitet Kwalifikacyjno-Opiniodawczy nadzoruje i koordynuje prace merytoryczne Redakcji, w tym między innymi wyznacza recenzentów przedłożonych do publikacji opracowań oraz podejmuje decyzje dotyczące publikowania.
3. Każde opracowanie skierowane do publikowania jest sprawdzane w systemie plagiat.pl.
4. W przypadku podejrzenia o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie stosuje się zasady postępowania określone przez COPE (Committee on Publication Ethics) (publicationethics.org).

ZASADY DOTYCZĄCE AUTORÓW
1. Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne opracowania.
2. Autorzy gwarantują, że opracowanie nie zostało złożone do innych wydawców.
3. Autorzy oświadczają, że rękopis nie narusza praw osób trzecich.
4. Autorzy w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego czy są jej bezpośrednimi autorami, czy korzystali z pomocy innej jednostki czy osoby.
5. Jeśli taka pomoc wystąpiła, autor musi wyraźnie wskazać źródła wsparcia finansowego lub merytorycznego.
6. Autorzy są zobowiązaniu do wskazania (cytowania) publikacji, z których korzystali w swojej pracy w sposób jasny i rzetelny – umożliwiający identyfikację cytowanej publikacji.

ZASADY DOTYCZĄCE RECENZENTÓW
Recenzenci są zobowiązani do:
– zachowania obiektywności i poufności,
– zadeklarowania, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań, autorów i/lub instytucji finansującej badania,
– poinformowania redakcji o ewentualnej zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami,
– po ukończeniu recenzji, zwrotu wszystkich materiałów do redakcji.

Skip to content